Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Statuta Grada Vrbovskog (″Službene novine Grada Vrbovskog″, broj 4/18, 5/18, 3/21) po provedenom javnom natječaju za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na turističkim manifestacijama „Bundevijada“ i „Ponoć je u podne“ po pregledu pristiglih ponuda gradonačelnik Grada Vrbovskog donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na turističkim manifestacijama Grada Vrbovskog u zakup

Prostor rukometnog igrališta uz sportsku dvoranu za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Bundevijada“ te prostor gradske tržnice s natkrivenim tržnim prostorom, pripadajućom infrastrukturom i ostali otvoreni prostor tržnice za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Ponoć je u podne“ daje se u zakup ponuditelju Jarun ideja d.o.o. Vujnovići 7, Vrbovsko, OIB: 74019500092 po cijeni od 700,00 eura (sedamsto eura), te će se sa istim sklopiti ugovor o zakupu.

CJELOKUPNI TESKT ODLUKE NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


 

  1. Odluka o davanju prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na turističkim manifestacijama Grada Vrbovskog u zakup – pdf
  2. Odluka o davanju prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na turističkim manifestacijama Grada Vrbovskog u zakup – word

 

Skip to content