Univerzalno crkveno Slikarstvo

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje … i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, i postao čovjekom. Raspet također za nas pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan … I život budućega vijeka. Amen.

Ilustrirano Vjerovanje ili kršćansko apostolsko i nicejsko Vjerovanje oslikano u crkvi/hramu po redoslijedu početak-tijek-kraj, je sinergija vjere i umjetnosti, dobroga i lijepoga, a pritom jesavršeno i nenadmašivo umjetničko djelo kao što je savršeno za sva vremena i Vjerovanje.

 

 

Slika ili ikona stvaranja svijeta, kod pročelja, oblikovana je na osnovi Biblije, Postanak 1:1- 31, Izlazak 3:14 „ֶא ְהיֶה ֲא ֶשר ֶא ְהיֶה “, Kološani 1:16, i Crkvene Predaje, posebno Srednji kršćanski nauki http://santa-sofia.org. Ova izvorna slika je slavenska sinteza i ispravak teologijski nedostatne, noumjetnički odlične, slike u čuvenoj Sikstinskoj kapeli u Rimu, koja je bila oslikana u 16. stoljeću prije popularizacije Krunice (1571.) i Kriţnog puta (1731.) pa i te slike u njoj nedostaju.

Slike na lijevoj i desnoj strani: Otajstva krunice (’15 u 1′ oko 25 cm x 35 cm x 15 slika, od Blagovjesti do Krunjenja na nebu Majke Marije, mogući okvir ’15 u 1′ je po uzoru na okvir ‘5 u 1′ Gospe Trsatske) i Kriţni put (’15 u 1’ oko 25 cm x 35 cm x 15 slika, 15. slika Kristov silazak nad pakao na Veliki Petak, izvorno slavensko-talijanski) prema svetištu Marije Bistrice i UNESCO-ovomspomeniku kulture Gospe od Škrpjela kraj Kotora, „Hrvatska Sikstinska kapela“ – i druge slike.

 

Slika Posljednje Večere („iz prvog kršćanskog hrama“ u Jeruzalemu – Dragutin Kniewald)je pred oltarom kao u crkvi u Ogulinu u Riječkoj metropoliji, u katedrali u Punta Arenasu („Hrvatski grad“), u poljskoj crkvi u New Yorku i Mississaugi kraj Toronta, slično kao u Zagrebačkoj bazilici i katedrali, u katedrali u Frankfurtu, u crkvi u Fuţinama i još drugdje.

Slika Svetih u ţivotu vječnom sa Bogom, primjerice u crkvi/kapeli u Jadrču u Riječkojnadbiskupiji i djelo umjetnika Domenica Ghirlandaia, je iza oltarne/pričesne ograde (ikonostas) u apsidi, u čijoj sredini je i tabernakul. Ta slika, kao i 15. postaja Kriţnog puta, silazak nad pakao, lijepo i savršeno zaokruţuje ilustrirano Vjerovanje u jednu dosljednju i nezamjenljivu cjelinu.

U većim crkvama, mogle bi se još dodati i slike, vitraj, kao na primjer pad Adama i Eve, Mojsije i 10 Zapovjedi, Sveti Ilija, Milosrdni Samarijanac – dobra djela, Pokajanje Carinika/Zakeja,Apostolski Sabor u Jeruzalemu, Car Konstantin i sloboda Kršćanstva 313., Sveti Leopold Mandić uispovjedaonici – sakramenti, Blaţeni Ivan Pavao II. na Trsatu – molitva, hram Svetog Petra u Rimui slično. „Idealni hram, dom naroda Boţjega, jest sakralni praktični simbol nadvremenske forme i proporcije, ukrašen likovima svetih osoba i događaja od početka stvorenja do proslavljenja na nebu“ – to jest, hram simetrije i sklada (primjerice u Carigradu, Kijevu, Zenici, Đakovu, Udbini, Rimu i Washingtonu) koji propovjeda Kršćanstvo u slikama i u kojemu se vrši Liturgija na slavu Boţju i posvećenje ljudsko. Oblik crkvene kupole mogao bi biti simbol duge iz Knjige Postanka 9:16, a kriţna njoj znak je Novoga Saveza. Vidi: Ţupa Svetog Kriţa, Osnovni Kršćanski Vjeronauk, Ogulin, 2013.; Ţupa Hrvatskih Mučenika, Univerzalna Crkvena Ikonografija – Ilustrirano Vjerovanje(prijevod iz poljskog originala 1999.), Mississauga, 2001.; Florijan Škunca i drugi, Sakralni prostor tijekom povijesti i danas, Zagreb, 1987.; Pismo Pape Ivana Pavla II. povodom 1200. obljetnice Nicejskoga Sabora II., Rim, 1987.; Paul Evdokimov, L’Art de l’icône: théologie de la beauté,Paris, 1972.; Vatikan II., Sacrosanctum Concilium, Rim, 1963.; Dragutin Kniewald, Crkveno graditeljstvo, kiparstvo i slikarstvo, Zagreb, 1944.; Dragutin Kniewald, Liturgika, Zagreb, 1937.

Povodom „Godine vjere“ i 1700. obljetnice slobode Kršćanstva, priprema Goranska Matica, Vrbovsko http://goranskamatica.org; blagoslovom Biskupa Mile Bogovića http://gospicko-senjska- biskupija.hr 21.11.2013., izdaje Ţupa „Blaţeni Alojzije Stepinac“, Ogulin, 24.11.2013.

Skip to content