Odluka o davanju prostora gradske tržnice u zakup

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Statuta Grada Vrbovskog (″Službene novine Grada...
Skip to content