Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (″Narodne novine″, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Statuta Grada Vrbovskog (″Službene novine Grada Vrbovskog″, broj 4/18, 5/18, 3/21) po provedenom javnom natječaju za davanje u zakup prostora za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji ispraćaj stare godine u podne- „Ponoć je u podne“ po pregledu pristiglih ponuda gradonačelnik Grada Vrbovskog donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju prostora gradske tržnice u zakup

Prostor gradske tržnice s natkrivenim tržnim prostorom i pripadajućom infrastrukturom površine 250 m2 te ostali otvoreni prostor tržnice površine 500 m2 za pružanje ugostiteljskih usluga 31.12.2023.g. na manifestaciji „Ponoć je u podne“ daje se u zakup ponuditelju Jarun ideja d.o.o. Vujnovići 7, Vrbovsko.

CJELOKUPNA TEKST ODLUKE U NALAZI SE PRILOGU OVE OBJAVE!

PRILOZI


 

  1. Odluka o davanju prostora gradske tržnice u zakup – pdf
  2. Odluka o davanju prostora gradske tržnice u zakup – word

 

 

Skip to content